MEDIACJE

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, w związku z powiększającą się ilością sporów gospodarczych trafiających na drogę sądową, Kancelaria oferuje świadczenie usług w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, do których zalicza się mediacje.
Mediacja jest pozasądową metodą rozwiązywania sporów, w której bezstronna, neutralna osoba trzecia pomaga spierającym się stronom w osiągnięciu wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Rola mediatora
Mediator to bezstronna i neutralna osoba, pomagająca stronom sporu w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator nie jest ani sędzią ani arbitrem – jego rolą nie jest narzucanie stronom swojego zdania, ani też rozstrzyganie zaistniałego między stronami sporu – może on natomiast proponować pewne sposoby jego rozwiązania.
Radca prawny Grzegorz Nawrot jest mediatorem wpisanym na listę Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz stałym mediatorem z listy Sądu Okręgowego w Katowicach

Zalety mediacji
• Szybkość zakończenia konfliktu – Postępowanie sądowe trwa od kilku do kilkunastu miesięcy podczas, gdy mediacja może być przeprowadzona w okresie kilku dni.
• Oszczędność kosztów – Koszty mediacji są o wiele niższe od kosztów postępowania sądowego oraz arbitrażowego. W mediacjach ze skierowania Sądu to co do zasady 1% od wartości przedmiotu sporu. W razie zawarcia ugody, stronie powodowej dodatkowo Sąd zwraca ¾ opłaty od pozwu. W mediacjach prywatnych to 3% od wartości przedmiotu sporu.
• Poufność – Zarówno przebieg mediacji jak i jej rezultaty są objęte tajemnicą. Co do zasady, zarówno strony sporu jak i mediator nie mogą ujawniać – nawet przed sądem – informacji powziętych w toku mediacji.
• Elastyczność – Posiedzenia mediacyjne wyznaczane są w miejscu i czasie, które odpowiadają obu stronom sporu
• Brak zbędnego formalizmu – Mediacja jest najbardziej odformalizowaną i elastyczną formą pozasądowego rozwiązywania sporów, która zapewnia jej stronom maksymalny wpływ na kształtowanie praw i obowiązków.

Windykacja należności

Wieloletnie doświadczenie w zakresie windykacji należności zdobyte przy obsłudze dużych zakładów mieszkaniowych oraz firm windykacyjnych pozwoliło Kancelarii na stworzenie szczególnej oferty w tym zakresie, wykraczającej znacząco poza ramy windykacji tradycyjnej, sprowadzającej się jedynie do sporządzania pism procesowych. Windykacja należności przez Kancelarię zapewnia Klientom maksimum skuteczności, co w obecnych realiach gospodarczych niejednokrotnie staje się warunkiem koniecznym do dalszego prowadzenia działalności.
W ramach umowy o usługi windykacyjne Kancelaria zapewnia:
• Aktywny udział w negocjacjach celem zapewnienia dobrowolnej spłaty zadłużenia.
• Poszukiwanie majątku dłużnika przy pomocy agencji detektywistycznych.
• Udział w czynnościach terenowych.
• Planowanie i monitorowanie procesu windykacji z uwzględnieniem technik dopasowanych do konkretnej sprawy.

Wykonawstwo testamentu i zarząd sukcesyjny

Poprzez rozwój gospodarki wolnorynkowej oraz starzenie się społeczeństwa uwidocznił się w ostatnich latach problem zarządu nad masą spadkową, w skład której wchodzi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W ostatnim czasie wiele firm upadło na skutek śmierci ich właściciela, gdyż spadkobiercy nie potrafili porozumieć się w kwestii zarządu przedsiębiorstwem, na który składa się m. in. obsługa kontraktów, czy zarządzanie kapitałem ludzkim. Wychodząc naprzeciw narastającym problemom tego rodzaju Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Nawrot w oparciu o nieco zapomniane przepisy o wykonawcy testamentu oraz nowe regulacje z zakresu zarządu sukcesyjnego stworzyła ofertę, która pozwala na kontynuację pracy przedsiębiorstwa na wypadek śmierci jego właściciela, w ramach której proponujemy m. in.:
• Sporządzenie testamentu.
• Powołanie wykonawcy testamentu lub zarządcy sukcesyjnego.
• Przyjęcie szczegółowych rozwiązań zapewniających nieprzerwaną pracę przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela.
• Niezwłoczne załatwienie spraw spadkowych i przeprowadzenie działu spadku.
• Przekazanie składników spadku, w tym przedsiębiorstwa, na rzecz spadkobierców w sposób ustalony przez spadkodawcę.

© 2018 Grzegorz Nawrot. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Web by masterproject.pl

Close Menu